Regulamin sklepu

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy hsw-węgiel to dostępny pod adresem internetowym https://hsw-wegiel.pl, prowadzony jest przez HSW PIOTR HOMIŃSKI Skład, Staromiejska 6/10D, 40-013 Katowice, NIP:9542543434, REGON:360693033.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – HSW Piotr Homiński, ul. Staromiejska 6/10D, 40-013 Katowice, NIP: 9542543434, REGON: 360693033.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym hsw-węgiel.pl
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Staromiejska 6/10D, 40-013 Katowice
2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@hsw-wegiel.pl; w sprawach reklamacji: biuro@hsw-wegiel.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 510 044 899
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 31 1140 2004 0000 3302 8434 4973
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-16:00.

§ 4

Wymagania techniczne

Aby korzystać ze Sklepu, w tym przeglądać ofertę oraz składać zamówienia na Produkty, potrzebne są:

a. urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową,
b. aktywne konto e-mail,
c. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Sklepu wynikające z siły wyższej, działania osób trzecich lub niezgodności technicznej Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie oferty Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu jest możliwe zarówno po utworzeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, jak i poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez tworzenia Konta.
 3. Ceny prezentowane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 4. Ostateczna kwota do zapłaty przez Klienta obejmuje cenę Produktu oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o którym Klient jest informowany na stronach Sklepu podczas składania Zamówienia, włącznie z momentem wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej świadczenie usług na czas nieoznaczony ostateczna cena jest łączną kwotą obejmującą wszystkie płatności za dany okres rozliczeniowy.
 6. Jeśli charakter Produktu uniemożliwia wcześniejsze określenie ostatecznej ceny, informacja o sposobie obliczania ceny, kosztach dostawy, usługach pocztowych oraz innych opłatach zostanie podana w opisie Produktu na stronie Sklepu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby zarejestrować Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Konieczne jest podanie adresu e-mail. Pozostałe informacje dotyczące Konta, takie jak imię i nazwisko, adres, adres dostawy, numer kontaktowy, można uzupełnić po zalogowaniu się na Konto lub podczas pierwszej transakcji.
 2. Rejestracja Konta w Sklepie jest bezpłatna.
 3. Logowanie do Konta odbywa się przez wprowadzenie loginu i hasła ustalonych w trakcie procesu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez konieczności podawania przyczyny oraz bez ponoszenia opłat, usunąć Konto, wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy, zwłaszcza poprzez pocztę elektroniczną lub listownie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

Aby złożyć Zamówienie, należy:

 1. Odwiedzić stronę Sklepu.
 2. Wybrać Produkt, który chcemy zamówić, określić ilość palet, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez konieczności rejestracji.
 4. W przypadku wyboru opcji złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres dostawy Produktu. Należy również wybrać rodzaj przesyłki i wprowadzić informacje do faktury, jeśli różnią się od danych odbiorcy Zamówienia.
 5. W przypadku dokonywania zakupu przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, konieczne jest podanie prawidłowego numeru PESEL . Jest to niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży bez podatku akcyzowego oraz realizacji Zamówienia.
 6. Potwierdzić zamówienie, klikając przycisk „Kupuje i płacę”.
 7. Wybrać preferowany sposób płatności i uregulować płatność w określonym terminie zależnie od wybranego sposobu płatności.
 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient ma do wyboru różne metody dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a. Przesyłka kurierska.
  b. Odbiór osobisty możliwy pod adresem: Katowice, ul. Asnyka 33.

 2. Jeżeli Produkt jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres, czas oczekiwania wynosi do 7 dni roboczych od daty skutecznego złożenia zamówienia. W szczególnych okresach, takich jak wyprzedaże lub akcje specjalne, czas oczekiwania może się wydłużyć do 21 dni roboczych.

 3. Klient ma do wyboru różne metody płatności:
  a. Przelew na konto Sprzedawcy.
  b. Płatności elektroniczne.
  c. Płatność kartą płatniczą.

 4. Dostawa Produktu do klienta jest darmowa na terenie całej Polski.

 5. Odbiór osobisty jest darmowy.

 6. Jeżeli pomimo wcześniejszych uzgodnień nabywca jest nieobecny w miejscu dostawy to kurier pozostawi awizo i wówczas nabywca zobowiązany jest do zlecenia ponownej dostawy w terminie nie dłuższym niż pięć dni od daty wstawienia awizo.

 7. Brak zlecenia powtórnej dostawy pomimo wystawionego awizo jest podstawą do odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy i obciążenia Kupującego kosztami transportu w wysokości 250 zł/brutto za każdą nieodebraną paletę awizo.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza dostępnego w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zawierającej co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji, a także potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: a) płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient ma obowiązek dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Jeśli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Jeśli Klient wybrał odbiór osobisty Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany adres poczty elektronicznej.
 7. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób: a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni bez konieczności podawania przyczyny.

 1. Liczenie terminu określonego w punkcie 1 rozpoczyna się od chwili dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wyznaczonej przez niego osobie innym niż przewoźnik.
 2. W przypadku Umowy obejmującej dostawę wielu Produktów realizowanych oddzielnie, partiami lub etapami, termin z punktu 1 zaczyna biec od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. W sytuacji Umowy obejmującej regularną dostawę Produktów przez określony czas, termin z punktu 1 zaczyna biec od chwili przejęcia pierwszego Produktu.
 4. Aby odstąpić od Umowy, Klient musi wysłać Sprzedawcy oświadczenie o rezygnacji z Umowy. Wysłanie oświadczenia przed upływem terminu jest wystarczające do zachowania prawa do odstąpienia od Umowy.
 5. Oświadczenie może zostać przesłane tradycyjną pocztą, faxem lub drogą elektroniczną przez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy lub złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy określone są w § 3. Formularz oświadczenia jest dołączony jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to wymóg obowiązkowy.
 6. W przypadku elektronicznego przesłania oświadczenia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, wysyłając Klientowi potwierdzenie na podany przez niego adres e-mail.
 7. Konsekwencje odstąpienia od Umowy:
  a. Odstąpienie od Umowy na odległość skutkuje jej unieważnieniem.
  b. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, z wyjątkiem kosztów dostarczenia, które nie były najtańszym standardowym sposobem dostawy oferowanym przez Sprzedawcę. c. Zwrot płatności następuje tą samą metodą płatności, którą Klient użył do dokonania transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.
  d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia dowodu jego odesłania, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.
  e. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty poinformowania Sprzedawcy o rezygnacji z Umowy. Termin jest zachowany, jeśli Produkt zostanie odesłany przed upływem 14 dni.
  f. Klient ponosi bezpośrednie koszty związane z odesłaniem Produktu, również w przypadku, gdy ze względu na jego naturę nie może być on zwrócony standardową przesyłką pocztową.
  g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 8. Informacja o konieczności nietypowych metod zwrotu Produktu, a także kosztach związanych z jego odesłaniem, będzie dostępna w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
  a. dotyczącej rzeczy wyprodukowanej według indywidualnych specyfikacji Klienta lub dostosowanej do jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b. odnoszącej się do rzeczy dostarczonej w zapieczętowanym opakowaniu, której otwarcie uniemożliwi zwrot ze względów zdrowotnych lub higienicznych, jeśli opakowanie zostało naruszone po dostarczeniu,
  c. dotyczącej rzeczy podlegającej szybkiemu zepsuciu lub o krótkim terminie przydatności do użycia,
  d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał je w pełni za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu usługi przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  e. związaną z ceną lub wynagrodzeniem, które podlegają fluktuacjom na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży są objęte jedynie nowe Produkty.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. Gdy zakupiony towar u Sprzedawcy posiada wady, Klient ma prawo do skorzystania z reklamacji, zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi określonymi w Kodeksie Cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy określony w niniejszym Regulaminie lub na adres e-mail: biuro@hsw-wegiel.pl
 5. W reklamacji zaleca się zawarcie zwięzłego opisu wady, informacji o okolicznościach jej wystąpienia (w tym daty), danych Klienta składającego reklamację oraz opisania oczekiwań Klienta związanych z wadliwym towarem.
 6. Sprzedawca rozpatrzy żądanie reklamacyjne niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Jeśli nie dokona tego w tym czasie, uznaje się, że reklamacja Klienta jest uzasadniona.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. Informacje dotyczące ewentualnej udzielonej gwarancji na Produkt oraz jej treść będą zawarte w opisie Produktu w Sklepie.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności.

§ 14

Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie odpowiada za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu wynikające z siły wyższej, nielegalnych ingerencji klientów lub innych podmiotów, awarii sieci telekomunikacyjnych lub problemów z infrastrukturą techniczną.
 2. Za czasowe niedogodności w korzystaniu ze Sklepu lub jego funkcjonalności spowodowane konserwacją, ulepszeniami lub zmianami technologicznymi przeprowadzanymi przez Usługodawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. O wszelkich zmianach, które mogą znacząco wpłynąć na wygodę korzystania ze Sklepu (takie jak przerwy techniczne), Klienci zostaną wcześniej poinformowani przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie Klient poniesie w wyniku korzystania ze Sklepu przy użyciu urządzenia bez odpowiedniego zabezpieczenia antywirusowego, włącznie z sytuacjami, w których hasło Klienta zostanie przechwycone przez osoby lub podmioty trzecie. Klient powinien stosować odpowiednie aplikacje, oprogramowanie lub inne środki techniczne, w tym oprogramowanie do ochrony prywatności, hasła i antywirusowe, dla własnego bezpieczeństwa w trakcie korzystania ze Sklepu.
 4. Klient jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie niezgodne z prawem działania podejmowane w Sklepie – zarówno w stosunku do Sprzedawcy, jak i innych Klientów Sklepu.
 5. Korzystanie z Sklepu przez Klienta odbywa się dobrowolnie i na własne ryzyko.
 6. Klient odpowiada wyłącznie za poprawność i prawdziwość danych wprowadzonych podczas wypełniania formularza Zamówienia.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. Klient powinien zabezpieczyć swoje Konto i Hasło przed dostępem ze strony osób trzecich.
6. Pozostałe sprawy, które nie zostały uregulowane Regulaminem precyzują przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz w niezbędnym zakresie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 1422).
7. Sprzedawca nie jest uczestnikiem i nie przystąpił do fakultatywnego kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171 poz. 1206 z późn. zm.) ale w swej działalności przestrzega dobrych obyczajów, w tym uczciwych praktyk rynkowych.
8. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego regulaminu, ale w miejsce powyższych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.